2006 Bin Hong Liu, Zhou Peng Li, S. Suda, gNickel-and cobalt-based catalysts for hydrogen generation by hydrolysis of borohydrideh, J. Alloys Comp. 415, pp.288-293.
2005 Z. P. Li, B. H. Liu, K. Arai, and S. Suda, gDevelopment of the direct borohydride fuel cellh, J. Alloys Comp. 404-406, pp.648-652.
2005 S. Suda, N. Morigasaki, Y. Iwase and Z. P. Li, gProduction of Sodium borohydride by using dynamic behaviors of protide at the extreme surface of magnesium particlesh, J. Alloys Comp. 404-406, pp.643-647.
2004 S. Suda, Y. Iwase, N. Morigasaki and Z. -P. Li, gMetal-Hydrogen Complex Compounds as Hydrogen Storage Materialsh, advanced Materials for Energy Conversion ‡U, edited by D. Chandra, R. G. Bautisca and L. Schlapbach, TMS(The Minerals, Metals & Materials Society)Proceedings, pp.123-133.
2004 Bin Hong Liu, Zhou peng Li, and Seijirau Suda,gElectro-catalysts for the anodic oxidation of borohydridesh, Electroshimica Asta, Vol 49, No. 19, pp.3097-3105.
2004 Z. -P. Li, B. -H. Liu, K. Arai, K. Asaba and S. Suda, gEvaluation of alkaline borohydride solutions as the fuel for fuel cellh, J. Power Sources, 126(1-2), pp.28-33.
2003 Z. -P. Li, B. -H. Liu, K. Arai and S. Suda, gA fuel cell development for using borohydrides as the fuelh, J. Electrochem. Soc. 150, A868-872.
2003 B. -H. Liu, Z. -P. Li and S. Suda, gAnodic Oxidation of Alkali Borohydrides Catalyzed by Nickelh, J. Electrochem. Soc. 150, A398-402.
2003 Z.-P. Li, N. Morigasaki, B. -H. Liu, S. Suda, gPreparation of Potassium Borohydride by a Mechano-chemical Reaction of Saline Hydrides with Dehydrated Borate through Ball Millingh, J. Alloys Comp .354(1/2), pp. 243-247.
2003 Z. -P. Li, B. -H. Liu, K. Arai, N. Morigasaki and S. Suda, gProtide compounds in hydrogen storage systemsh, J. Alloys Comp. 356-357, pp.469-474.
2002 B. -H. Liu, Z. -P. Li, S. Suda, gElectrochemical Cycle Life of Zr-Based Laves Phase Alloys Influenced by Alloy Stoichiometry and Compositionh, J. Electrochem. Soc. 149(5), pp. A537-542.
2002 E. Higuchi, K. Hidaka, Z. -P. Li, S. Suda, S. Nohara, H. Inoue, C. Iwakura, gEffects of Modified Fluorination Treatment on Structural and Electrochemical Characteristics of AB2-type Laves Phase Alloyh, J. Alloys Comp. 335, pp. 277-280.
2002 E. Higuchi, Z. -P. Li, S. Suda, S. Nohara, H. Inoue, C. Iwakura, gStructural and Electrochemical Characterization of Fluorinated AB2-type Laves Phase Alloys Obtained by Different Pulverization Methodsh, J. Alloys Comp. 335, pp.241-245.
2002 Y. -M. Sun, S. Suda, gStudies on the Fluorination Method for Improving Surface Properties and Characteristics of AB5-types of Hydridesh, J. Alloys Comp. 330-2, pp. 627-31.
2002 Z. -P. Li, B. -H. Liu, K. Hitaka, S. Suda, gEffects of Surface Structure of Fluorinated AB2 Alloys on their Electrodes and Battery Performancesh, J. Alloys Comp. 330-2, pp. 776-81.
2002 B. -H. Liu, Z. -P. Li, R. Kitani, S. Suda, gImprovement of Electrochemical Cyclic Durabilities of Zr-based AB2 Alloy Electrodesh, J. Alloys Comp. 330-2, pp. 825-30.
2001 S. -G. Zhang, Y. Hara, S. Suda, T. Morikawa, H. Inoue, C. Iwakura, gPhysicochemical and electrochemical hydriding-dehydriding characteristics of amorphous MgNix (x=1.0, 1.5, 2.0) alloys prepared by mechanical alloyingh, J. Solid State Electrochem 5, pp.23-28.
2001 E. Higuchi, E. Toyoda, Z. -P. Li, S. Suda, H. Inoue, S. Nohara, C. Iwakura, gEffects of Fluorination of AB2-type Alloys and of Mixing with AB5-type Alloys on the Charge-discharge Characteristicsh, Electrochimica Acta 46, pp. 1191-4.
2001 E. Higuchi, H. Miyoshi, Z. -P. Li, S. Suda, H. Inoue, S. Nohara, C. Iwakura, gEffects of Substitution with Cr on Electrochemical Characteristics of a Fluorinated AB2-type Laves-phase Alloyh, ITE Letters on Batteries, New Technologies & Medicine 2(1), pp. 69-74.
2001 S. Suda, Y. -M. Sun, B. -H. Liu, Y. Zhou, S. Morimitsu, K. Arai, N. Tsukamoto, M. Uchida, Y. Candra, Z. -P. Li, gCatalytic Generation of Hydrogen by Applying Fluorinated-Metal Hydrides as Catalystsh, J. Applied Physics A 72: pp. 209-12.
2001 S. Suda, Y. -M. Sun, M. Uchida, B. -H. Liu, S. Morimitsu, K. Arai, Y. Zhou, N. Tsukamoto, Y. Candra, Z. -P. Li, gFluorinated Metal Hydrides for the Catalytic Hydrolysis of Metal-Hydrogen Complexesh, Metals and Materials International 7(1), pp. 73-5. 
2000 Z. -P. Li, E. Higuchi, B. -H. Liu, S. Suda, gEffects of Fluorination Temperature on Surface Structure and Electrochemical Properties of AB2 Electrode Alloysh, Electrochim. Acta 45, pp. 1773-9.
2000 X. -P. Gao, Y. -M Sun, E. Toyoda, E. Higuchi, T. Nakagima, S. Suda, gThe Effect of the Particle Pulverization on Electrochemical Properties of Laves Phase Alloysh, Electrochim. Acta 45, pp.3099-104.
2000 B. -H. Liu, Z. -P. Li, A. Okutsu, S. Suda, g A Wet Ball milling Treatment of Zr-based AB2 Alloys as Negative Electrode Materialsh, J. Alloys Comp. 296, pp. 148-51.
2000 B. -H. Liu, Z. -P. Li, Y. Matsuyama, R. Kitani, S. Suda, gCorrosion and Degradation Behavior of Zr-based AB2 Alloy Electrodes during Electrochemical Cyclingh, J. Alloys Comp. 296, pp. 201-8.
1999 K. Iwata, Y. -M. Sun, S. Suda, gA Recovery of Carbon Oxides by Methanation Reaction through a Pressure-Temperature Swing Process by Applying Active Protium in the Fluorinated Metal Hydrideh, International Journal of Hydrogen Energy 24, pp. 251-6.
1999 Y. -M. Sun, X. -P. Gao, N. Araya, E. Higuchi, S. Suda, gA Duplicated Fluorination Technique for Hydrogen Storage Alloysh, J. Alloys Comp. 293-5, pp. 364-8.
1999 S. Suda, M. Imai, M. Uchida, Y. Komazaki, E. Higuchi, gDynamic P-c-T Relations of the La-incorporated/Fluorinated AB2 Hydriding Alloysh, J. Alloys Comp. 293-5, pp. 391-5.
1999 Z. -P. Li, E. Higuchi, B. -H. Liu, S. Suda, gElectrochemical Properties and Characteristics of a Fluorinated AB2-alloyh, J. Alloys Comp. 293-5, pp. 593-600.
1999 B. -H. Liu, Z. -P. Li, E. Higuchi, S. Suda, gImprovement of the Electrochemical Properties of Zr-based AB2 Alloys by an Advanced Fluorination Techniqueh, J. Alloys Comp. 293-5, pp. 702-6.
1999 X. -P. Gao, Y. -M. Sun, E. Higuchi, E. Toyoda, S. Suda, gElectrochemical Properties and Characteristics of the Fluorinated Zr0.9Ti0.1V0.2Mn0.6Ni1.3La0.05 Electrodeh, J. Alloys Comp. 293-5, pp. 707-11.
1999 X. -P. Gao, Y. -M. Sun, E. Toyoda, E. Higuchi, T. Nakagima, S. Suda, gDeterioration of Laves Phase Alloy Electrode During Cyclingh, J. Power Sources 83, pp. 100-7.
1998 Z. -P. Li, Y. -M. Sun, B. -H. Liu, X. -P. Gao, S. Suda, gSurface Passivation of Metal Hydrides for Applicationsh, Mat. Res. Soc. Symp. Proc. 513, pp. 25-36.
1998 K. Iwata, Y. Komazaki, M. Uchida, S. Suda, gA Temperature-Pressure Swing Methanation Process for the Recovery of Carbon Oxides by Using Fluorinated Hydriding Alloysh, Hydrogen Energy Progress I. pp. 647-60.
1998 X. -P. Gao, B. -H. Liu, M. Imai, H. Ohta, S. Suda, gKinetic and Equilibrium Properties of the Fluorinated Laves-phase Hydriding Alloysh, Hydrogen Energy Progress  I, pp. 1075-84.
1997 F. -J. Liu, H. Ota, S. Okamoto, S. Suda, gSurface Properties of the Fluorinated La-incorporated Ti/Zr-based AB2 Laves Phase Alloysh, J. Alloys Comp. 253-4, pp. 452-8.
1997 M. Sakashita, Z. -P. Li, S. Suda, gFluorination Mechanism and its Effects on the Electrochemical Properties of Metal Hydridesh, J. Alloys Comp. 253-4, pp. 500-5.
1997 Y. -M. Sun, K. Iwata, S. Chiba, Y. Matsuyama, S. Suda, gStudies on the Properties and Characteristics of the Fluorinated AB5 Hydrogen-Absorbing Electrode Alloysh, J. Alloys Comp. 253-4, pp. 520-4.
1997 S. Suda, K. Iwata, Y. -M. Sun, Y. Komazaki, F. -J. Liu, gA Pressure-temperature Swing Process for the Methanation of Carbon Oxides Using Fluorinated Hydriding Alloysh, J. Alloys Comp. 253-4, pp. 668-72.
1996 F. -J. Liu, S. Suda, gHydriding Properties of the Ternary Mm-based AB5 Alloys Modified by Surface Treatmenth, J. Alloys Comp. 232, pp. 204-11.
1996 F. -J. Liu, S. Suda, gHydriding Behavior of F-treated Mg2Ni at Moderate Conditionsh, J. Alloys Comp. 232, pp. 212-7.
1996 F. -J. Liu, S. Suda, gEffects of Ni-substitution and F-treatment on the Hydriding Behaviors and Microstructures of AB2-compound (Ti, Zr)(Mn, Cr)2h, J. Alloys Comp. 232, pp. 232-7.
1996 Z. -P. Li, T. Matsuoka, S. Suda, gAn Investigation of Ca-based Hydride Electrode Materialsh, Vacuum 47(6-8), pp. 893-7. 
1996 X. -L. Wang, H. Hagiwara, S. Suda, gHighly Reactive Surface of the Fluorinated Rare Earth-Nickel Based Hydriding Alloysh, Vacuum 47(6-8), pp. 899-902.
1996 F. -J. Liu, K. Kitayama, S. Suda, gLa and Ce-incorporation Effects on the Surface Properties of the Fluorinated (Ti, Zr)(Mn, Cr, Ni)2 Hydriding Alloysh, Vacuum 47(6-8), pp. 903-6.
1996 X. -L. Wang, S. Suda, gA Kinetic Study on the Formation of LANI5-xALx, MNNI4.5AL0.5Hydridesh, Journal of Chemical Engineering of Japan 29(2), pp. 223-8.
1996 S. Suda, gFluorinated Metal Hydrides for Heat pumps and Refrigerators, Proc. Int. AB-Sorption Heat Pump Conf. Montreal, Quebech, Canada, pp. 107-26.
1995 Z. -P. Li, S. Suda, gThe Metallurgical and Electrochemical Investigations of Ca-La- (Ni, Al)5 Alloysh, Proc. of the Symp. on Hydrogen & Metal Hydride Batteries, Battery Division Proc, Vol. 94-27: pp. 16-23.
1995 Z. -P. Li, and S. Suda, gThe Inorganic Compound Coating Effect on the Durability of CaNi5 Electrodeh, Proc. of the Symposium on Hydrogen & Metal Hydride Batteries, Battery Division Proc, Vol. 94-27: pp. 78-84.
1995 D. -Y. Yan, S. Suda, gElectrochemical Characteristics of LaNi4.7Al0.3 Alloy Activated by Alkaline Solution Containing Hydrazineh, J. Alloys Comp. 223, pp. 28-31.
1995 D. -Y. Yan, G. Sandrock, S. Suda, gZr-Ti-V-Ni Alloys with Dendrite-free Structureh, J. Alloys Comp. 223, pp. 32-8.
1995 X. -L. Wang, S. Suda, gStability and Tolerance to Impurities of the Fluorinated Surface of Hydrogen-absorbing Alloysh, J. Alloys Comp. 227, pp. 58-62.
1995 F. -J. Liu, S. Suda, gSurface Treatment Effect on the Low Temperature Hydriding Behavior of Mg2Nih, J. Alloys Comp. 230, pp. 58-62.
1995 X. -L. Wang, H. Hagiwara, S. Suda, gSurface Properties of the Fluorinated Calcium-based AB5 Alloysh, J. Alloys Comp. 231, pp. 376-9.
1995 X. -L. Wang, S. Suda, gSurface Characteristics of Fluorinated Hydriding Alloysh, J. Alloys Comp. 231, pp. 380-6.
1995 D. -Y. Yan, Y. -M. Sun, S. Suda, gSurface Properties of the F-treated ZrTiVNi Alloyh, J. Alloys Comp. 231, pp. 387-91.
1995 F. -J. Liu, G. Sandrock, S. Suda, gSurface and Metallographic Microstructures of the La-added AB2 Compounds (Ti, Zr)(Mn, Cr, Ni)2h, J. Alloys Comp. 231, pp. 392-6.
1995 X. -L. Wang, N. Haraikawa, S. Suda, gA Study of the Surface Composition and Structure of Fluorinated Mg-based Alloysh, J. Alloys Comp. 231, pp. 397-402.
1995 F. -J. Liu, S. Suda, gA Method for improving the Long-term Storability of Hydriding Alloys by Air/Water Exposureh, J. Alloys Comp. 231, pp. 411-6.
1995 Y. -M. Sun, S. Suda, gEffects of Zirconium on the Surface Structures of the Fluorinated Hydrogen-absorbing Alloysh, J. Alloys Comp. 231, pp. 417-21.
1995 D. -Y. Yan, S. Suda, gEffect of La Addition on the Electrochemical Behavior and F-treatment of Zr-Ti-V-Ni Alloysh, J. Alloys Comp. 231, pp. 565-72.
1995 Z. -P. Li, S. Suda, gEffects of Hydriding-Dehydriding Cycles on P-C-T and Electrochemical Properties of La-Ca-Ni-Al Alloysh, J. Alloys Comp. 231, pp. 594-7.
1995 X. -L. Wang, S. Suda, gConsistent Determination of the Intrinsic Kinetic Properties between Hydrogen and Hydriding Alloysh, J. Alloys Comp. 231, pp. 660-5.
1995 F. -J. Liu, S. Suda, gF-treatment Effect on the Hydriding Properties of the La-Substituted AB2 Compound (Ti, Zr)(Mn, Cr, Ni)2h, J. Alloys Comp. 231, pp. 666-9.
1995 F. -J. Liu, S. Suda, gF-treatment Effect on the Initial Activation Characteristics of Mg-La-Ni Amorphous Alloysh, J. Alloys Comp. 231, pp. 696-701.
1995 F. -J. Liu, S. Suda, gProperties and Characteristics of Fluorinated Hydriding Alloysh, J. Alloys Comp. 231, pp. 742-50.
1995 Z. -P. Li, S. Suda, gA New Family of Hydride Electrode Materials Based on CaNi5-type Alloysh, J. Alloys Comp. 231, pp. 751-4.
1995 X. -L. Wang, K. Iwata, S. Suda, gEffects of Carbon Monoxide on the Hydriding Reactions of the Untreated and Fluorinated LaNi4.7Al0.3 Alloysh, J. Alloys Comp. 231, pp. 829-34.
1995 Z. -P. Li, S. Suda, gThe Annealing Effect on the Durabilities of La-substituted CaNi5-type Alloysh, J. Alloys Comp. 231, pp. 835-40.
1995 X. -L. Wang, K. Iwata, S. Suda, gHydrogen Purification Using Fluorinated LaNi4.7Al0.3 Alloyh, J. Alloys Comp. 231, pp. 860-4.
1995 Z. -P. Li, S. Suda, gElectrochemical Durability of Ca-Based Alloysh, Electrochimica Acta 40(4), pp. 467-71.
1994 S. Suda, G. Sandrock, gThree Decades of Intermetallic Hydrides -What Happened to the Applicationsh, Z. Phys. Chem. 183, pp. 149-56.
1994 F. -J. Liu, G. Sandrock, S. Suda, gHydriding-Characteristics of Surface Treated Mg2Ni at Ambient Temperatureh, Z. Phys. Chem. 183, pp. 163-7.
1994 X. -L. Wang, S. Suda, S. Wakao, gImproved Surface Properties of Zr-M-Ni Hydride Electrodes by Oxidation Treatmenth, Z. Phys. Chem. 183, pp. 297-302.
1994 X. -L. Wang, S. Suda, gSurface Structure of Highly Reactive Hydriding Alloys Produced by Surface Treatmenth, Z. Phys. Chem. 183, pp. 385-90.  
1994 Z. -P. Li, D. -Y. Yan, S. Suda, gThe Effects of F-treatment Level on the Electrochemical Behavior of LaNi4.7Al0.3h, Trans. Mat. Res. Soc. Jpn. 18(B), pp. 1209-12.
1994 D. -Y. Yan, G. Sandrock, Z. -P. Li, X. -L. Wang, S. Suda, gActivation of Zr0.5Ti0.5V0.75Ni1.25 Electrodes by Hot Alkaline Solutionsh, Trans. Mat. Res. Soc. Jpn. 18(B), pp. 1213-6. 
1994 D. -Y. Yan, Z. -P. Li, S. Suda, gElectrochemical Properties of the Chemically-treated LaNi4.7Al0.3 and MmNi3.5Co0.7Al0.8h, Trans. Mat. Res. Soc. Jpn. 18(B), pp. 1217-9.
1994 D. -Y. Yan, S. Suda, gElectrode Characteristics of LaNi4.7Al0.3 Alloy Activated by Alkaline Solution Containing Hydrazineh, Trans. Mat. Res. Soc. Jpn. 18(B), pp. 1221-4.
1994 G. Sandrock, F. -J. Liu, Y. Miura, S. Suda, gEffects of Ni-substitution on the Hydriding Properties of AB2 Compounds of the System (Ti, Zr)(Mn, Cr)2h, Trans. Mat. Res. Soc. Jpn. 18(B), pp. 1225-8.
1994 F. -J. Liu, G. Sandrock, S. Suda, gLow Temperature Hydriding Properties of F-treated Mg-Mg2Ni Eutectic Alloyh, Trans. Mat. Res. Soc. Jpn. 18(B), pp. 1229-32.
1994 F. -J. Liu, S. Suda, gEffect of Air Exposure on the H2 Reactivity of F-treated LaNi4.7Al0.3 Alloyh, Trans. Mat. Res. Soc. Jpn. 18(B), pp. 1233-6
1994 F. -J. Liu, G. Sandrock, S. Suda, gEffect of F-treatment on the Incubation Time of LaNi4.7Al0.3 Alloy after Longtime Air Exposureh, Trans. Mat. Res. Soc. Jpn. 18(B), pp. 1237-40.
1994 X. -L. Wang, S. Suda, gPhase Distributions in a Metal/Metal Hydride (M/MH) Particle and their Effects on Reaction Propertiesh, Trans. Mat. Res. Soc. Jpn. 18(B), pp. 1241-4.
1994 X. -L. Wang, K. Iwata, S. Suda, gSize Effects on the Thermodynamic and Kinetic Properties of F-treated LaNi4.7Al0.3 Alloyh, Trans. Mat. Res. Soc. Jpn. 18(B), pp. 1245-8.
1994 X. -L. Wang, S. Suda, gSurface Structure of F-treated LaNi4.7Al0.3 with Hydriding/Dehydriding Cyclesh, Trans. Mat. Res. Soc. Jpn. 18(B), pp. 1249-52.
1994 X. -L. Wang, N. Haraikawa, S. Suda, gSurface Structures of F-treated LaNi4.7Al0.3 after Storing in Water and Airh, Trans. Mat. Res. Soc. Jpn. 18(B), pp. 1253-6.
1993 X. -L. Wang, S. Suda, gEffects of Al-substitution on Hydriding Reaction Rates of LaNi5-xAlxh, J. Alloys Comp. 191(1), pp. 5-7.
1993 X. -L. Wang, S. Suda, gSurface Study of Chemically Treated LaNi4.7Al0.3 Alloyh, J. Alloys Comp. 194, pp. 73-6.
1993 X. -L. Wang, S. Suda, gHydriding-dehydriding Reactions of LaNi4.7Al0.3-H System under Quasi-Isothermal Conditionsh, J. Alloys Comp. 194, pp. 173-7.
1993 S. Suda, gWhat is Required for the Commercialization of Metal Hydride Refrigerators and Heat Pumpsh, Heat Recovery Systems & CHP 13(4), pp. 309-14.
1992 X. -L. Wang, S. Suda, gReaction Kinetics of the MmNi4.5Al0.5-H Systemh, J.Alloys Comp. 184, pp 109-20.
1992 X. -L. Wang, S. Suda, gKinetics of the Hydriding-dehydriding Reactions of the Hydrogen-Metal Hydride Systemsh, Int. J. Hydrogen Energy 17(2), pp. 139-47.
1992 F. -J. Liu, G. Sandrock, S. Suda, gActivation Characteristics of Chemically Treated LaNi4.7Al0.3h, J. Alloys Comp. 190(1), pp. 57-60.
1991 S. Suda, X. -L. Wang, Y. Komazaki, gDesign of a New Reactor System for the Kinetic Study of Metal Hydrides under Isothermal Conditionsh, J. Less-Common Metals 172-4, pp. 959-68.
1991 X. -L. Wang, S. Suda, gReaction Kinetics of Metal Hydrides under Quasi-isothermal Conditionsh, J. Less- Common Metals 172-4, pp. 969-82.
1991 S. Suda, Y. Komazaki, H. Narazaki, M. Uchida, gDevelopment of a Double-stage Heat Pump: Experimental and Analytical Surveysh, J. Less-Common Metals 172-4, pp. 1092-110.
1991 S. Suda, Y. Komazaki, gThe Effective Thermal Conductivity of a Metal Hydride Bed Packed in a Multiple-waved Sheet Metal Structureh, J. Less-Common Metals 172-4, pp. 1130-7.
1990 X. -L. Wang, and S. Suda, gA Dehydriding Kinetic Study of LaNi4.7Al0.3 Hydride by a Step-wise Methodh, J. Less-Common Metals 159, pp. 83-90.
1990 X. -L. Wang, S. Suda, gStudy of the Hydriding Kinetics of LaNi4.7Al0.3-H System by a Step-wise Methodh, J. Less-Common Metals 159, pp. 109-19.
1990 X. -L. Wang, S. Suda, gReaction Kinetics of Hydrogen-Metal Hydride Systemsh, Int. J. Hydrogen Energy 15(8) pp. 569-77.
1989 H. Bjurstrom, S. Suda, gThe Metal Hydride Heat Pump: Dynamics of Hydrogen Transferh, Int. J. Hydrogen Energy 14, pp. 19-28.
1989 X. -L. Wang, S. Suda, gHydrogenation Characteristics of LaNi4.7Al0.3-H in ƒ¿ and ƒ¿+ƒÀ Phasesh, Z. Phys. Chem. 164, pp. 1235-40.
1989 S. Suda, gEnergy Conversion Systems Using Metal Hydridesh, Z. Phys. Chem. 164, pp. 1463-74.
1988 X. -L. Wang, S. Suda, gKinetics of Hydrogenation of LaNi4.7Al0.3-H in ƒ¿ Phaseh, Proc. of MRS Int. Mtg. on Adv. Mats. 2, pp. 137-42.
1988 S. Suda, gDevelopments of Metal Hydride Heat Pumpsh, Proc. of Int. Workshop, IKE (Univ. Stuttgart), FRG. pp. 72-90.
1987 H. Bjurstrom, S. Suda, D. Lewis, gA Numerical Expression for the P-C-T Properties of Metal Hydridesh, J. Less-Common Metals 130, pp. 365-70.
1987 H. Bjurstrom, Y. Komazaki, S. Suda, gThe Dynamics of Hydrogen Transfer in a Metal Hydride Heat Pumph, J. Less-Common Metals 131, pp. 225-34.
1987 S. Suda, gMetal Hydridesh, Int. J. Hydrogen Energy 12(5), pp. 323-31.
1987 H. Bjurstrom, S. Suda, gReaction Kinetics of LaNi4.79Al0.21-Hydrideh, J. Less-Common Metals 131, pp. 61-9.
1987 S. Suda, gRecent Developments of Metal Hydride Heat Pumps in Japanh, Newsletter of the IEA Heat Pump Center 5(3), pp. 23-7.
1986 M. Nagel, Y. Komazaki, S. Suda, gEffective Thermal Conductivity of a Metal Hydride Bed Augmented with a Copper Wire Matrixh, J. Less-Common Metals 120, pp. 35-43.
1986 M. Nagel, Y. Komazaki, S. Suda, gDynamic Behavior of Paired Metal Hydrides: I. Experimental Method and Resultsh, J. Less-Common Metals 120, pp. 45-53.
1986 M. Nagel, Y. Komazaki, Y. Matsubara, S. Suda, gDynamic Behavior of Paired Metal Hydrides II: Analytical Survey of the Experimental Resultsh, J. Less-Common Metals 123, pp. 47-58.
1986 M. Uchida, H. Bjurstrom, S. Suda, gOn the Equilibrium Properties of some ZrMn2-related Hydride-Forming Alloysh, J. Less-Common Metals 119, pp. 63-74.  
1985 S. Suda, gRecent Development of Hydride Energy Systems in Japanh, Int. J. Hydrogen Energy 10 (11), pp. 757-65.
1985 K. Nomura, H. Uruno, H. Shinozuka, S. Suda, S. Ono, gEffects of Lattice Strain on Hysteresis of Pressure Composition Isotherms for LaNi5H2 Systemh, J. Less-Common Metals 107, pp. 221-30.
1984 S. Suda, gExperimental Evaluation of Heat Pump Performance in Connection with Metal Hydride Propertiesh, J. Less-Common Metals 104, pp. 211-22.
1984 M. Nagel, Y. Komazaki, M. Uchida, S. Suda, gOperating Characteristics of a Metal Hydride Heat Pump for Generating Cooled Airh, J. Less-Common Metals 104, pp. 307-18.
1983 S. Suda, Y. Komazaki, gKinetics Properties of Aluminum-and Iron-Substituted Misch Metal-Nickel Hydridesh, J. Less-Common Metals 89, pp. 127-32.
1983 Y. Komazaki, M. Uchida, A. Suzuki, S. Ono, N. Nishimiya, S. Suda, gEquilibrium Properties of Ti-Zr-Fe-Mn Hydridesh, J. Less-Common Metals 89, pp. 269-74.
1983 S. Suda, Y. Komazaki, N. Kobayashi, gEffective Thermal Conductivity of Metal Hydride Bedsh, J. Less-Common Metals 89, pp. 317-24.
1983 S. Suda, N. Kobayashi, E. Morishita, N. Takemoto, gHeat Transmission Analysis of Metal Hydride Bedsh, J. Less-Common Metals 89, pp. 325-32.
1982 S. Suda, gCharacterization of Metal Properties for Thermal-Energy -Conversion Systemsh, Royal Institute of Technology, pp. 43-54.
1981 S. Suda, Y. Komazaki, N. Kobayashi, gMixing Effects of Metal Hydrides on Equilibrium Behavior and Reaction Kineticsh, Int. J. Hydrogen Energy 6(3), pp. 275-84.
1981 S. Suda, N. Kobayashi, K. Yoshida, gThermal Conductivity in Metal Hydrides Bedsh, Int. J. Hydrogen Energy 6(5), pp. 521-8.
1981 S. Suda, N. Kobayashi, gEvaluating Metal Hydrides Energy Conversion Systemsh, Proc. Int. Symp. Metal -Hydrogen Systems, Miami Beach, Florida, U.S.A., pp. 649-55.
1981 S. Suda, Y. Komazaki, M. Miyamoto, and K. Yoshida, gHydriding Properties of Al-Substituted Misch-Metal Nickelsh, Proc. Int. Symp. Metal -Hydrogen Systems, Miami Beach, Florida, U.S.A., pp. 407-13.
1980 S. Suda, N. Kobayashi, Y. Yoshida, gReaction Kinetics of Metal Hydrides and Their Mixturesh, J. Less-Common Metals 73, pp. 119-26.
1980 S. Suda, N. Kobayashi, K. Yoshida, Y. Ishida, S. Ono, gExperimental Measurements of Thermal Conductivityh, J. Less-Common Metals 74, pp. 127-36.
1980 E. Akiba, K. Nomura, S. Ono, S. Suda, gKinetics of the Reaction between Mg-Ni Alloys and H2h, Hydrogen Energy Progress 2, pp. 881-9.
1979 K. Nomura, E. Akiba, S. Ono, S. Suda, gKinetics of the Reaction between Mg2Ni and H2h, Proc. of Sec. JIM Int. Symp. Hydrogen in Metals, Minakami, Gunma, Japan, pp. 353-6.
1978 S. Suda, M. Uchida, gMixing Effects of Different Types of Hydridesh, Hydrogen Energy System 3, pp. 1561-73.
1977 S. Suda, M. Uchida, gMixing Effects of the Two Different Types of Hydridesh, Hydrides for Energy Storage 2, pp. 515-25.